Register Loopbaanprofessional (RL)

Jenk Stronks is sinds 2003 Loopbaancoach. Hij is geschoold bij Alites te Weesp en sindsdien heeft hij vele aanvullende cursussen en opleidingen gevolgd, met name over innerlijk leiderschap. Sinds 2003 is hij aangesloten, geregistreerd onder lidnummer 295 en gecertificeerd bij beroepsvereniging Noloc. In 2014 heeft hij zich bij certificeringsinstituut CMI (Career Management Institute) laten certificeren tot Register Loopbaanprofessional (RL).

9 redenen om voor CMI te kiezen:
CMI borgt de kwaliteit van loopbaanprofessionals
CMI stimuleert de ontwikkeling van loopbaanprofessionals
CMI is geheel onafhankelijk
CMI toetst normatief aan het beroepsprofiel
CMI heeft een openbaar register voor Loopbaanprofessionals (RL’s)
CMI is als certificerende instelling uniek in Europa
CMI is geaccrediteerd volgens de Europese norm ISO / IEC 17024
CMI’s certificering is meer dan registratie
CMI heeft een beschermd logo en beeldmerk voor RL’s

Conclusie: CMI excelleert in alle opzichten

Loopbaanbegeleiding
Loopbaanbegeleiding is bij overheid en bedrijfsleven een veel gebruikt instrument bij het optimaliseren van de organisatie en het effectief functioneren van de werknemers. In de nabije toekomst wordt de begeleiding van personeel nog belangrijker om structurele krapte op de arbeidsmarkt op te vangen, als gevolg van de ‘babyboom’.

In Nederland werken ongeveer 15000 loopbaanadviseurs. Daaronder zijn ongetwijfeld veel professionals die hun vak verstaan. Echter, een ieder die dat wil kan zich vestigen als loopbaanadviseur, omdat loopbaancoaching geen beschermd beroep is. De overheid wil geen voorwaarden stellen voor de uitoefening van het vak, maar stimuleert gelukkig wel het eigen initiatief van de branche om vakgenoten te toetsen op vakbekwaamheid. Het beleid van de overheid is er op gericht om alle loopbaanadviseurs in overheidsdienst te certificeren. Als gevolg daarvan wordt door de overheid bij het inhuren van loopbaancoaches meer en meer de eis gesteld dat deze CMI gecertificeerd moeten zijn.

500 loopbaanadviseurs
Op dit moment hebben meer dan 500 loopbaanadviseurs (van die 15.000) hun vakbekwaamheid aangetoond via CMI certificering ‘onder accreditatie’, waardoor zij de beschermde titel Register Loopbaanprofessional (RL) mogen voeren. ‘Onder accreditatie’ geeft aan dat CMI de eigen kwaliteit en de procedure heeft laten toetsen door een onafhankelijke partij, de Raad voor Accreditatie. Dit is een belangrijk gegeven. CMI is de enige certificerende instelling die loopbaanadviseurs onafhankelijk toetst en zelf ook door een onafhankelijke instantie wordt getoetst. Dit in tegenstelling tot erkenningen die door beroepsverenigingen worden afgegeven.

In de branche zijn de verantwoordelijkheden op een goede manier verdeeld. In de branchevereniging zijn de bureaus voor loopbaancoaching verenigd. Uiteraard worden zij geballoteerd; dit geldt ook voor de loopbaanadviseurs die lid willen worden van de beroepsvereniging. De beroepsvereniging heeft tot taak de ontwikkeling van de professionaliteit te bevorderen. De taak van de certificerende instelling (CMI) ligt in het onafhankelijk toetsen van de vakbekwaamheid.

Een professioneel manager wil gemotiveerde werknemers. Wie het beste met hen voor heeft, eist een steeds betere loopbaanadvisering. Niet alleen voor loopbanen binnen het bedrijf, maar ook wanneer een loopbaan zich naar buiten richt. Zowel bedrijfsvoering als uitstraling van het bedrijf zijn daarbij in het geding. Daarom is het van toenemend belang een Register Loopbaanprofessional (RL) in te schakelen die zijn of haar vak verstaat en dus de kans op succes zo groot mogelijk maakt.

Maar wie een loopbaanprofessional zoekt stuit op uiteenlopende benamingen, zoals bijvoorbeeld loopbaanadviseur, MD-specialist, outplacement consultant, carrière-coach, beroepskeuzeadviseur of mobiliteitsmanager. Hierdoor dreigt men door de bomen het bos niet meer te zien.
Loopbaankunde is een nog tamelijk jong vak. Het is ook een vrij beroep. Dat heeft zijn voordelen.
Een nadeel was echter dat er tot voor kort geen kwaliteitsnormering bestond. Dat nadeel bestaat inmiddels niet meer.

Onafhankelijke kwaliteitsnormering
Met de certificering door CMI is dat veranderd. Sinds enige tijd is het mogelijk kwaliteit te herkennen. Wie een onafhankelijk gekwalificeerde loopbaanprofessional wil inschakelen dient erop te letten dat de adviseur gecertificeerd is door het Career Management Institute (CMI). Bij de toetsing op vakbekwaamheid van loopbaanadviseur tot loopbaanprofessional sluit het CMI aan bij internationaal geldende kwaliteitscriteria.

De door CMI gecertificeerde Register Loopbaanprofessionals (RL’s) willen voortdurend hun vakkennis uitbreiden en verdiepen als ook de toepassing ervan verbeteren. Zij wensen bij de uitoefening van hun vak niet alleen hun competenties te vergroten, maar tevens te werken met professionele standaarden. Bovendien willen zij hun werk toetsbaar maken aan objectieve criteria. Kies derhalve voor een door CMI gecertificeerde RL voor loopbaanadvisering.