Kabinet houdt vast aan 1 juli voor Wet werk en zekerheid

Ondanks de kritiek die er is op de Wet werk en zekerheid, houdt het kabinet vast aan de invoering van een deel van de wet op 1 juli.

Alleen de Eerste Kamer, die vandaag de nadere procedure bespreekt, kan nog roet in het eten gooien.

Loondoorbetalingsplicht
In de memorie van antwoord, die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 1 mei naar de Eerste Kamer heeft gestuurd, is een overzicht opgenomen voor reparatiewetgeving. Het gaat hierbij niet om fundamentele veranderingen, maar om technische verbeteringen. Zo heeft de visie van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) ‘op onderdelen tot verduidelijking van enkele wettelijke bepalingen’ geleid.

Onder meer het artikel over de loondoorbetalingsplicht wordt verduidelijkt. Een werknemer die door eigen schuld deels niet werkt, moet wel doorbetaald krijgen voor de uren dat hij wel werkt. Ook de vraag van VAAN over de instelling van een cao-commissie bij collectief ontslag heeft geleid tot een aanpassing. In de reparatiewet komt te staan dat als ontslag via een cao-commissie verloopt, deze commissie moet nagaan of aan de vereisten van de Wet melding collectief ontslag is voldaan.

Geen heroverweging
Het kabinet ziet geen aanleiding tot een fundamentele heroverweging waar de VAAN om heeft verzocht. Deze heroverweging zou bovendien strijdig zijn ‘met de afspraken over de herziening van het ontslagrecht die in het kader van het met sociale partners gesloten sociaal akkoord zijn gemaakt,’ zo schrijft minister Asscher in de memorie van antwoord. Alleen de Eerste Kamer kan nog een stokje steken voor de (gerepareerde) Wet. Mochten er echter geen bezwaren zijn en gaat de Eerste Kamer akkoord, dan gaat per 1 juli het eerste deel van de wet gelden.

Dit betreft de maatregelen voor de versterking van de rechtspositie van werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (proeftijd, concurrentiebeding, uitzendwerk, loondoorbetalingsverplichting en opzegtermijn). De ontslagrechthervorming en de aanpassing van de ketenbepaling worden van kracht per 1 juli 2015. De aanpassing van de WW-duur vindt stapsgewijs plaats vanaf 1 januari 2016. De Participatiewet en de aanpassing van de Wet werk en bijstand gelden vanaf 1 januari 2015.

De volledige tekst van de memorie vindt u hier.

bron: www.pwdegids.nl