Thuiswerken; waar is de tijdklok?

Het Nieuwe Werken (HNW) is in opkomst. Waar bedrijven jarenlang werkten met traditionele tijdregistratiesystemen en er zo een grote mate van controle op de tijdsbesteding van een werknemer werd uitgeoefend, kiezen steeds meer ondernemingen ervoor HNW te introduceren. Onder HNW wordt dan voornamelijk verstaan dat werkzaamheden tijd- en plaatsonafhankelijk worden verricht. Betekent dit dat HNW de traditionele prikklok heeft verdreven? Hieronder zal nader worden ingaan op deze concepten.

Zoals gezegd houdt HNW in dat de werknemer zijn werkzaamheden tijd- en plaatsonafhankelijk verricht. Voordelen voor de werkgever zijn o.a. bezuiniging op de werkplekken en reiskosten, maar ook minder ziekteverzuim. Een belangrijke pijler van HNW is de vertrouwensband tussen werkgever en werknemer. Voor een leidinggevende zal het belangrijker worden de werknemer te beoordelen op behaalde resultaten, dan op het aantal uren “fysieke aanwezigheid ”.

Van oudsher wordt gewerkt met tijdregistratiesystemen. Traditioneel voorbeeld hiervan is de ouderwetse prikklok. De werknemer haast zich ’s ochtends bij binnenkomst zo snel mogelijk naar de prikklok om “in te klokken” en na het verstrijken van de 8 uur haast de medewerker zich weer naar de klok om “uit te klokken”. Uiteraard zijn deze systemen in de loop der jaren sterk geprofessionaliseerd waarbij de kern is een geautomatiseerd systeem voor het registreren van werktijden. Door deze systemen te gebruiken ontstaat er een nauwkeurig beeld van maandelijks gedraaide uren en ziekte- en vakantiedagen en kan de planning hierop worden afgestemd. Ook tijdsregistratie heeft hiermee als doel kosten te besparen voor de werkgever.

Bijten deze 2 concepten elkaar? Waarschijnlijk niet. Bij HNW staat het stellen van realistische doelen voor een werknemer centraal en wordt de werknemer uiteindelijk “afgerekend” op het wel of niet halen van deze doelen. Het gaat er dan niet om waar en wanneer de werkzaamheden worden verricht. Om HNW te laten slagen zal er echter wel, zoals hierboven ook al beschreven, vertrouwen moeten bestaan tussen werkgever en werknemer. Bovendien zullen sommige functies minder geschikt zijn voor HNW.

Reden voor organisaties om niet met HNW in zee te gaan, is het al vaker genoemde vertrouwen. Maar is er wel sprake van een betere controle op de werknemer bij het gebruik van een tijdregistratiesysteem? En zegt een prikkloksysteem wel wat over de productiviteit van een werknemer?

Het mooiste zou zijn beide concepten te integreren. Hierbij worden de voordelen van beide systemen geïntegreerd. De kostenbesparingen bij het thuiswerken zijn evident. Met het opzetten van een tijdsregistratiesysteem geschikt voor thuiswerkers, zou ook een inzicht kunnen worden verkregen in de uitgevoerde werkzaamheden door de thuiswerker en dit zou weer kunnen helpen bij de planning voor een leidinggevende en het stellen van realistische doelen. Zo versterken beide systemen elkaar en levert tijdsregistratie een positieve bijdrage aan de uitvoering van HNW.