Ontslag, ken je rechten

De reden van het ontslag gaat bepalen bij welke instantie de werkgever moet aankloppen. Bij langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen moet het UWV worden aangezocht. Zij beloven de voorgelegde zaken voortvarend te behandelen. De daarmee gemoeide tijd mag op de opzegtermijn in mindering worden gebracht, mits één maand resteert. Voor

De HR-regels in 2015

De overheid heeft dit jaar niet stilgezeten. Zelfs tijdens het kerstreces kwam de Eerste Kamer nog bijeen om te stemmen over de Wet normering topinkomens, zodat de wet nog op 1 januari kan ingaan. Wat verandert er nog meer volgend jaar? Ziet u door de bomen het bos nog? Ik

De voor- en nadelen van ontslag voor en na 1 juli 2015

Zoals inmiddels wel bekend is, veranderen de ontslagregels per medio 2015. Er bestaat dan niet meer de vrijheid om te kiezen tussen een procedure voor UWV Werkbedrijf en de kantonrechter. Ook gelden strengere eisen voor ontslag en moet bijvoorbeeld vaststaan dat voldoende is gekeken naar herplaatsings- en scholingsmogelijkheden. Tegenover deze

Wettelijke regels ontslagrecht

Het ontslagrecht in Nederland is tamelijk ingewikkeld. In het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn allerlei algemene regels opgenomen ter bescherming van de werknemer, zoals de in acht te nemen opzegtermijnen. Daarnaast gelden er voor ontslag in geval van ziekte of zwangerschap opzegverboden. Er is als hoofdregel een opzegverbod van toepassing tijdens

Brug-WW moet werklozen aan de slag helpen

Werklozen die aan de slag gaan in een sector waar een tekort aan personeel bestaat, kunnen worden omgeschoold met behulp van een WW-uitkering. Brug-WW moet werklozen aan de slag helpen De werkzoekende krijgt dan voor de uren dat hij werkt salaris en voor de uren waarin hij wordt omgeschoold WW.

Nederland is toe aan loonsverhoging

De lonen in Nederland moeten weer eens omhoog, het liefst met 3 tot 3,5 procent. Dat betoogt een groep economen. Nederlandse werknemers hebben nu lang genoeg op een houtje gebeten en zijn toe aan een loonstijging. Dat betoogt een groep economen in De Telegraaf, naar aanleiding van een loondiscussie die

Senaat stemt in met Wet werk en zekerheid

De Eerste Kamer heeft op dinsdagmiddag 10 juni ingestemd met het wetsvoorstel Werk en zekerheid. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor. Het wetsvoorstel Werk en zekerheid bevat ingrepen in het ontslagrecht, flexibele arbeidsovereenkomsten en de WW. Het zijn maatregelen die in het sociaal akkoord met vakbonden

Wanneer gaat een concurrentiebeding te ver?‏

Een werknemer is lang niet altijd strikt gehouden aan een concurrentiebeding? De rechter zoekt naar werkbare situaties. Een mondhygiëniste tekent als ze in dienst treedt bij een tandartspraktijk een concurrentiebeding. Dit stevige beding verbiedt haar in een straal van twintig kilometer rondom het praktijkadres een andere baan als mondhygiëniste uit

« Oudere berichten Recente berichten »